Nolikums

NOLIKUMS

STIPRO SKRĒJIENS 2015

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

1.   Sacensību mērķi:

1.1.Veicināt veselīgu dzīves veidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;
1.2.Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;
1.3.Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīga un aktīva dzīvesveida popularizēšanu;
1.4.Izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);

2. Vadība:

2.1. „Stipro skrējienu” rīko biedrība “Stiprinieku republika” (turpmāk tekstā – Organizatori). 

3. Sacensības:

3.1.„Stipro skrējiens” ir starptautiskas atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.
3.2. Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.
3.3. Trase ir marķēta visā tās garumā.

4. Norises vieta un laiks:

4.1. Stipro skrējiens notiek 2015.gada 3.maijā, kinopilsētā Cinevilla.
4.2. Starta vieta –kinopilsēta Cinevilla.
4.3. Sacensību programma:

* Ierašanās un reģistrācija:
- Reģistrācija sievietēm 08:30 – 10:30
- Reģistrācija vīriešiem 09:30 – 12:30
- Reģistrācija komandām 10:30 – 14:00

* Starti:
- Sievietes Elites grupa 11:00
- Sievietes masu starts 11:30
- Vīrieši Elites grupa 12:30
- Vīrieši masu starts 13:00
- Ziedu ceremonijas sieviešu grupu 1.-3.vietām
- Komandas Elites grupa 14:00
- Ziedu ceremonijas vīriešu grupu 1.-3.vietām
- Komandas masu starts 15:00
- Ziedu ceremonijas komandu grupu 1.-3.vietām 16:30

* Kontrollaika beigas:17:00
*Laiki var tikt mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita. Elites grupu lielā apbalvošana notiks 4.maijā. Laiks un vieta vēl tiek precizēti.

5. Distance:

5.1. Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
5.2. Trases garums ir minimāli 9 kilometri.* Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas 33 mākslīgi veidoti un vairāki dabiski šķēršļi.
5.3. Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2 stundas.
5.4. Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
5.5. Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.

*Trases garums tiks precizēts.

6. Dalībnieki:

6.1. Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.
6.2.Sacensības notiek sekojošās grupās:

 • Sievietes Elites grupa*
 • Sievietes masu starts
 • Vīrieši Elites grupa*
 • Vīrieši masu starts
 • Komandas Elites grupa*
 • Komandas masu starts

*Elites grupas –  starts ~30 minūtes pirms masu startiem, savs starta koridors, atsevišķiem šķēršļiem speciāli koridori, naudas balvu fonds (skat.punktu 9.3.), garāka distance un vairāk šķēršļi nekā masu startam

* Masu starts – orientējošā distance 8 km, mazāk šķēršļi nekā Elites grupām.

6.3. Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.
6.4. Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
6.5. Komandu grupā tiek noteiktas atsevišķas ieskaites grupas –Pašvaldību grupa, Uzņēmumu grupa un Augstskolu grupa, kurās tiek izcīnītas speciālbalvas. Šo grupu dalībkomandas tiek vērtētas arī kopējā Komandu klases ieskaitē.
6.6. Personīgi parakstoties uz Dalībnieka Reģistrācijas apliecības, dalībnieks apliecina, ka:

 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 •  viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.
  • Ar parakstu uz dalībnieka reģistrācijas apliecības dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram. 

7. Reģistrācija:

7.1. Sacensībām var pieteikties internetā – www.stiproskrejiens.lv, aizpildot elektronisko pieteikuma anketu.
7.1.1. Piesakoties un veicot samaksu ar maksājumu karti vai Swedbank internetbanku, dalībnieks tiek reģistrēts sacensībām nekavējoties.
7.1.2. Piesakoties un veicot samaksu ar pārskaitījumu, dalībnieks sacensībām tiek reģistrēts tikai pēc rēķina apmaksas.
7.1.3. Reģistrāciju pasākumam var veikt dalībnieks personiski vai komandas kontaktpersona. Komandas kontaktpersona, reģistrējot komandas dalībniekus, uzņemas atbildību, ka informēs katru reģistrēto dalībnieku par pasākuma nolikumā minētajiem noteikumiem, it īpaši tiem, kas attiecas uz dalībnieku veselību un drošību.

7.2. Pēc veiksmīgas reģistrācijas dalībniekam uz norādīto e-pastu tiek atsūtīta “Dalībnieku Reģistrācijas apliecība”, kurā norādīts dalībniekam piešķirtais starta numurs. Dalībnieku Reģistrācijas apliecība ir jāizdrukā, jāparaksta un kopā ar personu apliecinošu dokumentu jāuzrāda Reģistrācijā sacensību dienā.

7.3. Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa.

7.4. Dalības maksa tiek noteikta:

Individuālajiem dalībniekiem: Individuālajiem dalībniekiem (Elites grupa):
04.02.2015. – 10.02.2015. – 12.00 EUR 04.02.2015. – 10.02.2015. – 20.00 EUR
11.02.2015. – 24.02.2015. – 15.00 EUR 11.02.2015. – 24.02.2015. – 25.00 EUR
25.02.2015. – 24.03.2015. – 18.00 EUR 25.02.2015. – 24.03.2015. – 30.00 EUR
25.03.2015. – 23.04.2015. – 22.00 EUR 25.03.2015. – 23.04.2015. – 35.00 EUR
24.04.2015. – 02.05.2015. – 26.00 EUR 24.04.2015. – 02.05.2015. – 40.00 EUR
Sacensību dienā – 35.00 EUR Sacensību dienā – 50.00 EUR

 

Komandām: Komandām (Elites grupa):
04.02.2015. – 10.02.2015. – 68.00 EUR 04.02.2015. – 10.02.2015. – 90.00 EUR
11.02.2015. – 24.02.2015. – 80.00 EUR 11.02.2015. – 24.02.2015. – 105.00 EUR
25.02.2015. – 24.03.2015. – 90.00 EUR 25.02.2015. – 24.03.2015. – 120.00 EUR
25.03.2015. – 23.04.2015. – 105.00 EUR 25.03.2015. – 23.04.2015. – 140.00 EUR
24.04.2015. – 02.05.2015. – 120.00 EUR 24.04.2015. – 02.05.2015. – 160.00 EUR

7.5. VIP Serviss

Dalībniekam par atsevišķu samaksu ir iespēja iegādāties VIP biļeti līdz 30.04.2015.
VIP biļetes cena vienai personai – 100.00 EUR

VIP biļetes cenā iekļauts:
- VIP autostāvvieta vienai automašīnai (līdzbraucējiem/skatītājiem, kas atrodas šajā automašīnā, bezmaksas ieeja Cinevillā)
- silta duša pēc finiša
- folija sega finišā
- VIP telpa ar uzkodām un dzērieniem
- VIP reģistrācija – iespēja dalībnieka numuru saņemt Organizatoru birojā no 15.04. – 01.05.2015.
- Stipro skrējiena T-krekls
- VIP dalībnieka numurs ar savu vārdu/komandas nosaukumu

*VIP biļetē nav iekļauta Stipro skrējiena dalības maksa, tā jāiegādājas atsevišķi.

8. Dalības maksu noteikumi

8.1. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.

Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 28.02.2015. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 17.04.2015. –   dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.

8.2. Visiem studentiem, kuriem ir studentu apliecība ar derīguma termiņu vismaz līdz sacensību dienai 03.05.2015.,  tiek piemērota 15% atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota atlaide 15%, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir studenti. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu un organizāciju komandām (ja vien organizācija nav studentu apvienība vai augstskola) komandām.
Studentu apliecības ir jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas.
Atlaide netiek piemērota, ja dalībnieks jau ir reģistrējies un veicis pilnu dalības maksas apmaksu.

8.3. Visiem dalībniekiem, kas veic reģistrāciju, sākot no 30.04.2015. un kā apmaksas veidu izvēlas “Rēķinu/pārskaitījumu”, obligāti ir jānosūta Organizatoriem maksājuma uzdevums par dalības maksas apmaksu uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv, pretējā gadījumā reģistrācija sacensībām netiks apstiprināta.

8.4. Individuālo distanču dalībniekiem starta numuru nav iespējams nodot citai personai. Komandām ir iespēja veikt izmaiņas dalībnieku sastāvā, informējot par tām Organizatorus uz e-pastu sacensibas@stipriem.lv .

9. Vērtēšana un apbalvošana:

9.1. Dalībniekam tiks piešķirts starta numurs, uz kura tiks piestiprināts viņa individuālais svītru kods, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts trasē. Svītru koda nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.

9.2. Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
9.3. Elites grupās uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus, kausus un naudas balvas:

9.3.1. Individuālajās grupās naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fonds sadalās šādi:

Vieta Sievietes Vīrieši
1.vieta 500 EUR 500 EUR
2.vieta 250 EUR 250 EUR
3.vieta 125 EUR 125 EUR

9.3.2. Komandu grupā naudas balvas tiek izmaksātas EUR un kopējais naudas balvu fons sadalās šādi:

Vieta Komandas
1.vieta 2000 EUR
2.vieta 1000 EUR
3.vieta 500 EUR

9.3.3. No visām naudas balvām LR likumdošanā noteiktajā kārtībā tiek ieturēts ienākuma nodoklis.

9.4. Masu startu uzvarētāji (1.-3.vieta) saņem diplomus un piemiņas balvas.

9.5. Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem piemiņas suvenīru.
9.6. Organizatori piešķirs balvas arī sekojošās nominācijās:

 • Cienījamākais (vecākais) dalībnieks/-ce (individ.)
 • Stiprākā augstskola (komandu)
 • Stiprākā pašvaldība (komandu)
 • u.c. specbalvas

10. Sodi:

10.1.  10 minūšu sods:

 • Par izkāpšanu no trases;
 • Par šķēršļa neveikšanu;
 • Par nepareizu šķēršļa veikšanu*

10.2. Diskvalifikācija:

 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
  • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem asumiem;
  • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2 h )

* Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams iepazīties ar šķēršļu aprakstiem un skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

11. Obligātais ekipējums:

11.1. Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas garās bikses un krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.
11.2. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba. Dalībnieki, kas finišēs bez numura, paliks bez rezultāta.
11.3. Uz dalībnieka numura tiks piestiprināts viņa individuālais svītru kods, pēc kura tiks fiksēts dalībnieka rezultāts trasē. Svītru koda nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.
11.4. Ieteicams izmantot līmlentu, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.

12. Serviss:

12.1. Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
12.2. Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Maiņas drēbes un apavus šajā zonā varēs nolikt jau pirms starta. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.

13. Citi:

13.1. Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
13.2. Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
13.3. Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
13.4. Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju.
13.5. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.

13.6. Dalībniekiem un līdzjutējiem ierodoties uz pasākumu ar suņiem, obligāti jānodrošina tiem uzpurnis. Ja sunim nav uzpurnis, pasākuma personālam ir tiesības izraidīt dalībnieku no pasākuma teritorijas.

13.7. Aicinām visus būt prātīgiem un sagatavoties šim skrējienam. Trase ir pietiekami sarežģīta un vēl grūtāku to var padarīt laikapstākļi.
!!! Dalībnieks ir pieteicies ar brīdi, kad saņemts tā pieteikums un nomaksāta dalības maksa. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc reģistrācijas!!!