Nolikums

Papildināts 28.04.2014. 

NOLIKUMS

STIPRO SKRĒJIENS 2014

Veicot trasi pastāv potenciāls risks gūt traumas! Nepārvērtējiet savas spējas un atcerieties, ka sacensību dalībnieki paši ir atbildīgi par savu rīcību un veselību veicot trasi.

1.   Sacensību mērķi:

1.1.Veicināt veselīgu dzīves veidu, lietderīgi un aktīvi pavadīt brīvo laiku;

1.2.Veicināt plašam cilvēku lokam pieejamu izturības sacensību tradīcijas Latvijā, kuru galvenais mērķis ir pārbaudīt savu gribasspēku un īsto spēju robežu;

1.3.Iesaistīt sacensībās maksimāli daudz dalībnieku, tā realizējot mērķi par veselīgu un aktīvu dzīves veida popularizēšanu;

1.4.Ar masu mediju palīdzību izveidot projektu, kurā iesaistās dažādas sagatavotības pakāpes dalībnieki, darba kolektīvi (izmantojot skrējienu kā komandas saliedēšanas pasākumu);

2. Vadība:

2.1. „Stipro skrējienu” rīko biedrība “Par Stipru Latviju” (turpmāk tekstā – Organizatori).

 

3. Sacensības:

3.1.„Stipro skrējiens” ir atraktīvas sacensības, kas ietver klasiskā skriešanas krosa, dažādu veiklības un spēka disciplīnu elementus. Sacensības notiek brīvā dabā.

3.2. Tās ierīkošanā tiek izmantoti gan dabīgie, gan mākslīgi radīti šķēršļi.

3.3. Trase ir marķēta visā tās garumā.

 

4. Norises vieta un laiks:

4.1. Stipro skrējiens notiek 2014.gada 4.maijā, kinopilsētā Cinevilla
4.2. Starta vieta –kinopilsēta Cinevilla
4.3. Sacensību programma:

•Ierašanās un reģistrācija: 09:00 –12:25 individuālajiem dalībniekiem, komandām 09:00 – 14:00
•Dalībnieku sapulce: 12:30 –12:45
•Starts Sievietēm 13:00, starts vīriešiem 14:00
•Starts komandām 15:00
•Kontrollaika beigas:17:30
•Apbalvošana: 17:30

5. Distance:

5.1. Sacensības notiek marķētā trasē un nav vērtējamas kā klasiskās skriešanas krosa sacensības;
5.2. Trases garums ir aptuveni 9 kilometri. Trasē ir izteikts reljefs un tajā atrodas 33 gan dabīgi, gan mākslīgi veidoti šķēršļi.
5.3. Paredzētais laiks trases veikšanai ātrākajam dalībniekam ir mazāk kā 1 stunda. Sacensību kontrollaiks ir 2,5 stundas.
5.4. Dalībniekiem strikti jāievēro distance. Ja kādu apstākļu dēļ dalībnieks iziet ārpus trases, tam jāatgriežas trasē precīzi tajā pašā vietā, kur tā tika pamesta.
5.5. Nelabvēlīgu laika apstākļu (apledojums un tml.) vai citu objektīvu iemeslu dēļ trase un šķēršļi var tikt mainīti. Atsevišķi šķēršļi var tikt atcelti.

 

6. Dalībnieki:

6.1. Dalībai sacensībās var pieteikties jebkura persona, kura sacensību dienā ir sasniegusi vismaz 18 gadu vecumu.
6.2.Sacensības noris trīs grupās:

 • Sieviešu
 • Vīriešu
 • Komandu

6.3. Sieviešu un vīriešu grupās dalībnieki startē individuāli.
6.4. Komandu grupā dalībnieki startē 4 cilvēku komandā. Obligāti jābūt pārstāvētiem abiem dzimumiem.
6.5. Komandu grupā tiek noteiktas atsevišķas ieskaites grupas –Pašvaldību grupa un Augstskolu grupa, kurās tiek izcīnītas speciālbalvas. Šo grupu dalībkomandas tiek vērtētas arī kopējā Komandu klases ieskaitē.
6.6. Personīgi parakstoties pieteikuma formā, dalībnieks apliecina, ka:

 • piedalās sacensībās pēc savas brīvas gribas, apzinoties un izprotot iespējamos riskus, kas ar to saistīti;
 • apņemas necelt nekāda veida pretenzijas pret sacensību organizatoriem iespējamo traumu gadījumā, kas radušās paša dalībnieka vainas, apstākļu nenovērtēšanas vai pārslodzes dēļ;
 • viņš/-a pilnībā uzņemas atbildību par savas veselības stāvokli un tas ir atbilstošs sacensību distances veikšanai;
 •  viennozīmīgi piekrīt šim sacensību nolikumam un apņemas to ievērot.
 • Ar parakstu uz reģistrēšanās anketas (organizators izsniedz pasākuma dienā pie reģistrēšanās) Dalībnieks piešķir Organizatoram tiesības pašam vai, pilnvarojot trešās personas, uzņemt Dalībnieku fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par Dalībnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par Dalībniekam. Nepieciešamības gadījumā Organizators minēto informāciju ir tiesīgs nodot ar to saistītajām sabiedrībām, kā arī citām trešajām personām. Organizatoram ir tiesības izmantot iepriekš minēto informāciju un datus Pasākuma reklāmas kampaņās. Autortiesības, izplatīšanas tiesības un pārējās mantiskās tiesības attiecībā uz uzņemtajām fotogrāfijām, ierakstiem un citu iegūto informāciju pieder Organizatoram.

 

7. Reģistrācija:

7.1. Sacensībām var pieteikties internetā –www.stiproskrejiens.lv, aizpildot pieteikuma anketu.

7.2. Dalībniekam personīgi jāparakstās pieteikuma anketā sacensību dienā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (anketu nodrošina organizatori).

7.3. Reģistrējoties sacensībām, dalībniekam trīs dienu laikā jāpārskaita dalības maksa.

7.4. Dalības maksa tiek noteikta:

 • Individuālajiem dalībniekiem:
  04.02.2014. – 10.02.2014. – 10.00 EUR
  11.02.2014. – 25.02.2014. – 14.00 EUR
  26.02.2014. – 25.03.2014. – 17.00 EUR
  26.03.2014. – 22.04.2014.– 20.00 EUR
 • 23.04.2014. – 03.05.2014. – 25.00 EUR

Sacensību dienā 35.00 EUR

 

 • Organizācijām un komandām:
  04.02.2014. – 10.02.2014. – 65.00 EUR
  11.02.2014. – 25.02.2014. – 75.00 EUR
  26.02.2014. – 25.03.2014. – 85.00 EUR
  26.03.2014. – 22.04.2014.– 95.00 EUR
 • 23.04.2014. – 03.05.2014. – 110.00 EUR

8. Dalības maksu noteikumi

8.1. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā pēc pieteikuma nosūtīšanas.

Ja dalībnieks ir pieteicies un apmaksājis dalības maksu un atsakās no dalības līdz 28.02.2014. – dalības maksa tiek atmaksāta pilnībā, atsakoties līdz 17.04.2014. –   dalības maksa tiek atmaksāta 50% apmērā, pārējos gadījumos dalības maksa netiek atmaksāta.

 

8.2. Visiem ISIC/ITYC/IYTC karšu īpašniekiem tiek piemērota 15% atlaide dalības maksām visu pieteikšanās periodu individuālajās grupās. Komandai tiek piemērota atlaide 15%, ja vismaz divi komandas dalībnieki ir ISIC/ITYC/IYTC karšu īpašnieki. Atlaide netiek piemērota uzņēmumu komandām.

Augstākminētās kartes ir jāuzrāda sacensību dienā pie reģistrācijas.

8.3. Betsafe reģistrētajiem klientiem, nosūtot e-pastu uz support-lv@betsafe.com ar tematu “ Par stipru Latviju”, un izsakot vēlmi piedalīties Stipro skrējienā, tiek nosūtīts unikāls kods, kurš jānorāda, reģistrējoties sacensībām. Dalība individuālajās grupās ar kodu bez maksas.

Komandām: ar vienu kodu – atlaide 25%, ar diviem kodiem – 50%, ar trim kodiem – 75%, bet, ja komandā visiem četriem dalībniekiem ir kodi, dalība Stipro skrējienā bez maksas.

9. Vērtēšana un apbalvošana:

9.1. Dalībniekam tiks piešķirts starta numurs, uz kura tiks piestiprināts viņa individuālais svītru kods, pēc kura tiks fiksēts Dalībnieka rezultāts trasē. Svītru koda nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.

9.2. Par sacensību uzvarētāju kļūst dalībnieks vai komanda, kurš/-a visātrāk veicis/-kusi distanci.
9.3. Atsevišķi tiek apbalvoti pirmo trīs vietu ieguvēji vīriešu, sieviešu un komandu klasēs.

9.4. Katrs sekmīgi trasi veikušais dalībnieks saņem piemiņas suvenīru.
9.5. Organizatori piešķirs speciālbalvas arī sekojošās nominācijās:

Individuāli:

-          Labākais tērps;

-          Reālākais „frīks”;

-          Komiskākā frizūra;

-          Cienījamākais dalībnieks/-ce;

-          Vismazāk apģērbies.
Komandām:

-         Košākā komanda;

-         Visu cieņu! Izpalīdzīgākā komanda;

-         Stiprākie studenti;

-         Spēcīgākā pašvaldība;

-         Stiprākais uzņēmums;

-         „Lidojošākā” komanda.

10. Sodi:

10.1.  10 minūšu sods:

 • Par izkāpšanu no trases;
 • Par nepareizu šķēršļa veikšanu*
 • 30 minūšu sods:
 • par šķēršļa neveikšanu

10.2. Diskvalifikācija:

 • Par jebkādu nesportisku, rupju izturēšanos vai krāpniecisku darbību;
 • Ja komanda nefinišē 4 cilvēku sastāvā;
 • Ja dalībnieks skrējiena laikā skriešanai izmanto naglenes, futbola   bučus vai apavus ar jebkādiem asumiem;
 • Par trases neveikšanu pilnā garumā vai neiekļaušanos sacensību kontrollaikā (2,5 h )

* Lai izvairītos no šādiem sodiem, vēlams iepazīties ar šķēršļu aprakstiem un skrējiena laikā sekot līdzi tiesnešu norādījumiem.

 

11. Obligātais ekipējums:

11.1. Obligātā ekipējuma nav. Tiek rekomendēti sporta apavi, vēju necaurlaidīgas garās bikses un krekls / jaka ar garajām piedurknēm, cimdi.

11.2. Dalībnieka numuram jābūt piestiprinātam krūšu rajonā virs apģērba. Dalībnieki, kas finišēs bez numura, paliks bez rezultāta.

11.3. Uz Dalībnieka numura tiks piestiprināts viņa individuālais svītru kods, pēc kura tiks fiksēts Dalībnieka rezultāts trasē. Svītru koda nozaudēšanas gadījumā dalībniekam netiks fiksēts rezultāts.

11.4. Ieteicams izmantot līmlentu, lai nostiprinātu gan apģērbu, gan apavus.

12. Serviss:

12.1. Organizatori sacensību dalībniekiem nodrošina nomazgāšanās iespēju, ģērbtuves un medicīnisko personālu, kurš sniegs pirmo medicīnisko palīdzību.
12.2. Ģērbtuvju zona un dušas būs pieejamas tikai dalībniekiem, uzrādot sacensību numuru. Maiņas drēbes un apavus šajā zonā varēs nolikt jau pirms starta. Ģērbtuvēs aizliegts uzglabāt dokumentus, vērtslietas, mobilos telefonus un naudu. Organizatori neuzņemas atbildību par atstāto mantu saturu.

13. Citi:

13.1. Ņemiet vērā, ka jūsu ekipējums (apģērbs, apavi) var tikt bojāts sacensību laikā.
13.2. Pirms starta noņemiet jebkāda veida rotaslietas, neatstājiet neko kabatās.
13.3. Atcerieties, ka stiprs cilvēks ir labsirdīgs cilvēks. Saglabājiet toleranci sacensību laikā, palīdziet citam dalībniekam, ja redzat, ka viņš nevar veikt šķērsli un arī jūs saņemsiet palīdzību, kad to vajadzēs.
13.4. Tiek rekomendēts ņemt līdzi vismaz vienu atbalstītāju.
13.5. Organizatori patur tiesības vajadzības gadījumā veikt izmaiņas nolikumā, sacensību norisē, laikā, distancē, starta grupās.
!!! Dalībnieks ir pieteicies ar brīdi, kad saņemts tā pieteikums un nomaksāta dalības maksa. Dalības maksa jāapmaksā trīs dienu laikā, pēc pieteikuma anketas iesūtīšanas!